Định nghĩa và sử dụng

 • .addClass() thêm class cho thành phần.

Cấu trúc

.addClass(tênclass)

$('div').addClass('test');

.addClass(function(index){...})

$('ul li').addClass(function(index){
  return "list-" + index;
});

Bài học chỉ muốn cho bạn hiểu cách sử dụng .addClass, muốn biết chi tiết hơn, bạn có thể xem chi tiết thêm tại phần tham khảo.

.addClass(tênclass)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
.test {
  background-color: yellow;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('div').addClass('test');
});
</script>
</head>

<body>
  <div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Thành phần div đã được thêm class="test".

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>

<div class="test">Thành phần div</div>

.addClass(function)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
.list-2 {
 background-color: yellow;
}
</style>
<script>
$(function(){
 $('ul li').addClass(function(index){
  return "list-" + index;
 });
});
</script>
</head>

<body>
 <ul>
  <li>Thành phần li 0</li>
  <li>Thành phần li 1</li>
  <li>Thành phần li 2</li>
  <li>Thành phần li 3</li>
  <li>Thành phần li 4</li>
 </ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Tất cả các thành phần li đã thêm class theo thứ tự

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần li 0</li>
<li>Thành phần li 1</li>
<li>Thành phần li 2</li>
<li>Thành phần li 3</li>
<li>Thành phần li 4</li>
</ul>

<ul>
<li class="list-0">Thành phần li 0</li>
<li class="list-1">Thành phần li 1</li>
<li class="list-2">Thành phần li 2</li>
<li class="list-3">Thành phần li 3</li>
<li class="list-4">Thành phần li 4</li>
</ul>