Định nghĩa và sử dụng

 • Khi muốn điều khiển thành phần nào, thì ta cần xử lý chính xác thành phần đó, .class là hàm dùng để xác định rõ thành phần nào sẽ bị ảnh hưởng, chính xác là thành phần của .class sẽ bị ảnh hưởng.

Cấu trúc

$('.tênclass')
$('tag.tênclass')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('.test').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
  <div class="test">div</div>
  <p class="test">p</p>
  <div>
    <p>p bên trong div</p>
    <p class="test">p bên trong div</p>
  </div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('.test') chọn tất cả các thành phần có class="test", kể cả các thành phần con nếu thành phần con cũng có chứa class="test".

Đối với nội dung có chứa nhiều class giống nhau, thì ta cần nhận biết class thông qua hàm .each()$(this).