Định nghĩa và sử dụng

 • .appendTo() Chèn nội dung, di chuyển thành phần vào trong thành phần khác, nội dung này thường được sắp xếp ở vị trí sau cùng.
 • Cũng giống như .append(), .appendTo() cũng có rất là nhiều ứng dụng, như tạo nội dung tooltip, sắp xếp thành phần, ...

Cấu trúc

.appendTo(Mục tiêu)

$('<p>Thành phần p</p>').appendTo('div.test');

.appendTo(Mục tiêu)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
 $('<p>Thành phần p</p>').appendTo('div.test');
});
</script>
</head>

<body>
 <div class="test">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần p đã được chèn vào thành phần div, ngay vị trí cuối cùng.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">Thành phần div</div>

<div class="test">Thành phần div
<p>Thành phần p</p>
</div>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
 $('<p>Thành phần p</p>').appendTo('div.test');
});
</script>
</head>

<body>
 <div>
  <div class="test">Thành phần div 01</div>
  <div class="test">Thành phần div 02</div>
 </div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy <p>Thành phần p</p> đã được thêm vào thành phần div có class="test", tại vị trí sau cùng.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">Thành phần div 01</div>
<div class="test">Thành phần div 02</div>

<div class="test">Thành phần div 01
<p>Thành phần p</p>
</div>

<div class="test">Thành phần div 02
<p>Thành phần p</p>
</div>