selector01, selector02, selectorN

Định nghĩa và sử dụng

 • Chọn nhiều bộ chọn giúp bạn có thể chọn một lúc nhiều bộ chọn khác nhau, tốn ít thời gian hơn cho việc chọn từng bộ chọn.

Cấu trúc

$('selector1, selector2, selectorN')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('.paragraph, .division, .list').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
  <div class="division">div</div>
  <p class="paragraph">p</p>
  <ul>
    <li class="list">li</li>
    <li>li</li>
    <li class="list">li</li>
  </ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy các thành phần có chứa class .paragraph, .division, .list đã được chọn.