Định nghĩa và sử dụng

 • .setInterval() xác định thời gian sau bao lâu thì thực hiện hành động, và hành động này được thực hiện liên tục.
 • .setInterval() được sử dụng rất nhiều trong thiết kế hiệu ứng, ví dụ: tự động chuyển hình ảnh trong slider.

Cấu trúc

setInterval(function(){}, time)

setInterval(function(){
  alert("Hello!");
}, time);

.first()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
 var myFnc = function(){
  $('li').first().remove();
 };
 setInterval(myFnc, 3000);
});
</script>
</head>

<body>
 <ul>
  <li>Thành phần thứ 1</li>
  <li>Thành phần thứ 2</li>
  <li>Thành phần thứ 3</li>
  <li>Thành phần thứ 4</li>
  <li>Thành phần thứ 5</li>
 </ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần đầu tiên trong danh sách sẽ biến mất sau 3 giây, và tiếp tục ẩn cho tới hết danh sách.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
</ul>