Định nghĩa và sử dụng

  • .remove() Loại bỏ các thành phần được xác định.
  • Thường được dùng khi bạn muốn xóa bỏ một thành phần nào đó, chú ý là xóa bỏ, chứ không phải ẩn.

Cấu trúc

.remove()

Loại bỏ tất cả các thành phần được chọn

$('.test').remove();

.remove('Bộ chọn')

Loại bỏ tất cả các thành phần được xác định

$('div').remove('div.test');

.remove()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.test').remove();
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần div có class="test" đã bị loại bỏ.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>

<div>Thành phần div</div>

.remove('Bộ chọn')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div').remove(".test");
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy trong các thành phần div chỉ có thành phần có class="test" đã bị loại bỏ.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>

<div>Thành phần div</div>