Định nghĩa và sử dụng

 • .html() Lấy nội dung hoặc gán giá trị HTML cho thành phần.
 • Được sử dụng thường, một số ứng dụng phổ biến có thể áp dụng: Popup, lightbox, thickbox, ...

Cấu trúc

.html()

Lấy nội dung HTML của thành phần

$('div').html();

.html('Nội dung HTML')

Gán nội dung HTML cho thành phần

$('div').html('<p>Nội dung html được thêm vào</p>');

Bài học chỉ muốn cho bạn hiểu cách sử dụng .html, muốn biết chi tiết hơn, bạn có thể xem chi tiết thêm tại phần tham khảo.

.html()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
 var divHtml = $('div').html();
 $('button').click(function(){
  alert(divHtml); 
 });
});
</script>
</head>

<body>
 <div>
  <p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
 </div>
 <button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng $('div').html() ta đã lấy nội dung HTML của <div>.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery - Khi click sẽ hiện thông báo

<div>
<p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
</div>
<button>Click</button>

<div>
<p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
</div>
<button>Click</button>

.html('Nội dung HTML')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
 $('div').html('<p>Thành phần được thêm</p>');
});
</script>
</head>

<body>
 <div></div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ban đầu thành phần <div> là thành phần rỗng, nhưng khi ta sử dụng .html('<p>Thành phần được thêm</p>') thì thành phần <div> đã được thêm nội dung.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div></div>

<div><p>Thành phần được thêm</p></div>