Định nghĩa và sử dụng

  • .removeClass(): Loại bỏ thuộc tính class của thành phần.

Cấu trúc

.removeClass()

Loại bỏ tất cả thuộc tính class có trong thành phần.

$('div').removeClass();

.removeClass('Tên class')

Loại bỏ tên class có trong thành phần.

$('div').removeClass('test');

Bài học chỉ muốn cho bạn hiểu cách sử dụng .removeClass, muốn biết chi tiết hơn, bạn có thể xem chi tiết thêm tại phần tham khảo.

.removeClass()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('div').removeClass();
});
</script>
</head>

<body>
  <div id="remove" class="test01 test02 test03">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thuộc tính tất cả tên có trong thuộc tính class đã bị loại bỏ khỏi thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div id="remove" class="test01 test02 test03">Thành phần div</div>

<div id="remove" class="">Thành phần div</div>

.removeClass('Tên class')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('div').removeClass('test02');
});
</script>
</head>

<body>
  <div id="remove" class="test01 test02 test03">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thuộc tính class có tên test02 đã bị loại bỏ khỏi thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div id="remove" class="test01 test02 test03">Thành phần div</div>

<div id="remove" class="test01 test03">Thành phần div</div>