Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :odd chọn các phần tử ở vị trí chẵn.
 • Ngược với :even, :odd thường được sử dụng trong table hoặc danh sách để tạo background xen kẻ nhau, hoặc dùng để xử lý hàng loạt các phần tử ở vị trí chẵn: 2,4,6, ...

Cấu trúc

$(':odd')
$('tag:odd')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul li:odd').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>li thứ nhất</li>
    <li>li thứ hai</li>
    <li>li thứ ba</li>
    <li>li thứ tư</li>
    <li>li thứ năm</li>
  </ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:odd') chọn các phần tử li ở ở vị trí chẵn.