[attribute="value"]

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn [attribute="value"] giúp chọn thành phần có thuộc tính với giá trị xác định.

    • attribute: thuộc tính của thành phần.
    • value: giá trị của thuộc tính.
  • Thường được sử dụng để lấy giá trị tham số attribute, hoặc gán giá trị attribute cho thành phần, VD lấy tên class hay thiết lập tên class cho thành phần.

Cấu trúc

$('[attribute="value"]')
$('tag[attribute="value"]')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div[title="Việt Nam"]').css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<div class="test">div có thuộc tính class</div>
<div title="Việt Nam">div có thuộc tính title với giá trị Việt Nam</div>
<div title="Không phải Việt Nam">div có thuộc tính title với giá trị Không phải Việt Nam</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('[title="Việt Nam"]') chọn thành phần nào có thuộc tính title với giá trị "Việt Nam".