Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :last-child chọn các phần tử con ở vị trí cuối cùng.
 • Tương tự như với :first-child, nhưng :last-child được dùng để reset hoặc xử lý riêng cho phần tử cuối cùng.

Cấu trúc

$(':last-child')
$('tag:last-child')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul li:last-child').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>li thứ nhất</li>
    <li>li thứ hai</li>
    <li>li thứ ba</li>
    <li>li thứ tư</li>
    <li>li thứ năm</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>li thứ nhất</li>
    <li>li thứ hai</li>
    <li>li thứ ba</li>
  </ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:last-child') chọn các phần tử li ở vị trí cuối cùng.