Định nghĩa và sử dụng

  • .change() xác định một thành phần đã được thay đổi.
  • .change() thường được sử dụng để xử lý các thành phần của form như input, textarea, button, ...

Cấu trúc

.change(function(){})

$('input').change(function(){});

.change()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').change(function() {
    $('span').text('Trường nhập đã được thay đổi');
  });
});
</script>
</head>

<body>
  <input class="textField" type="text" value="Text"><br>
  <span></span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Thử đổi giá trị của input, sau đó click chuột ra ngoài input sẽ thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<input class="textField" type="text" value="Text"><br>
<span></span>

<input class="textField" type="text" value="Text"><br>
<span>Trường nhập đã được thay đổi</span>
</div>