Định nghĩa và sử dụng

 • Tương tự như .class, khi muốn điều khiển thành phần nào đó, thì ta cần xử lý chính xác thành phần đó. Nếu thành phần đó có id thì ta sử dụng #id để nhận biết thành phần cần xử lý.

Cấu trúc

$('#id')
$('tag#id')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('#test').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
  <div id="test">div</div>
  <p>p</p>
  <div>
    <p>p bên trong div</p>
  </div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('#test') chọn tất cả các thành phần có id="test".