Định nghĩa và sử dụng

  • .clone() tạo một bản sao (copy) cho thành phần.
  • .clone() thường được dùng kết hợp với .after() hoặc .before() để tạo trình diễn hình ảnh trong slide.
  • .clone() còn được ứng dụng trong xử lý thông tin form, như tạo thêm giá trị add more, ...

Cấu trúc

.clone()

$('p').clone();

Bài học chỉ muốn cho bạn hiểu cách sử dụng .clone, muốn biết chi tiết hơn, bạn có thể xem chi tiết thêm tại phần tham khảo.

.clone()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('span').clone().appendTo('div');
});
</script>
</head>

<body>
  <span>Học Web Chuẩn</span>
  <div>Hello </div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần span đã được tạo thêm một bản sao, và chèn bản sao đó vào thành phần div.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<span>Học Web Chuẩn</span>
<div>Hello </div>

<span>Học Web Chuẩn</span>
<div>Hello <span>Học Web Chuẩn</span></div>