Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn *: chọn tất cả các thành phần có trong văn bản HTML, khi sử dụng bộ chọn này có thể sẽ khiến quá trình xử lý của một số trình duyệt chậm lại.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('*')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('*').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<div>div</div>
<p>p</p>
<div>div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('*') đã ảnh hưởng lên tất cả thành phần, tất cả đều được thêm style với border màu đỏ.

Ví dụ: $('tag *')

Ví dụ sử dụng $('tag *') cho một thành phần, $('tag *') sẽ giúp chọn tất cả các thành phần con bên trong tag.

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
$('.test *').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
<div class="test">
<div>Thành phần div con có <span>thành phần span</span></div>
</div>
<p>Thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt: