[attribute="value"]

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn [attribute="value"] giúp chọn thành phần có thuộc tính với giá trị xác định.

    • attribute: thuộc tính của thành phần.
    • value: giá trị của thuộc tính.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('[attribute="value"]')
$('tag[attribute="value"]')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('[title="Việt Nam"]').css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<div class="test">div có thuộc tính class</div>
<div title="Việt Nam">div có thuộc tính title với giá trị Việt Nam</div>
<div title="Không phải Việt Nam">div có thuộc tính title với giá trị Không phải Việt Nam</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('[title="Việt Nam"]') chọn thành phần nào có thuộc tính title với giá trị "Việt Nam".