selector01, selector02, selectorN

Định nghĩa và sử dụng

  • Chọn nhiều bộ chọn giúp bạn có thể chọn một lúc nhiều bộ chọn khác nhau, tốn ít thời gian hơn cho việc chọn từng bộ chọn.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('tag')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('p, div, ul li').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<p>p</p>
<ul>
<li>li</li>
<li>li</li>
<li>li</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy các thành phần p, div, li đã được chọn.

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.paragraph, .division, .list').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div class="division">div</div>
<p class="paragraph">p</p>
<ul>
<li class="list">li</li>
<li>li</li>
<li class="list">li</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy các thành phần có chứa class .paragraph, .division, .list đã được chọn.