:header

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :header: giúp chọn được thành phần headline.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2
$(':header')
$('tag:header')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $(':header').css("background", "blue");
});
</script>
</head>

<body>
<h1>Thành phần h1</h1>
<div>
<h2>Thành phần h2 bên trong div</h2>
</div>
<div>Thành phần div</div>
<h3>Thành phần h3</h3>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(':header') tất cả thành phần hx đều đã được chọn.