Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :eq(n): chọn thành phần với một chỉ số n cụ thể.
  • :eq(0) sẽ chọn phần tử đầu tiên.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$(':eq(n)')
  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.8
$(':eq(-n)')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('ul li:eq(3)').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:eq(3)') chọn phần tử li thứ 3.

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('ul li:eq(-3)').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li 0</li>
<li>li 1</li>
<li>li 2</li>
<li>li 3</li>
<li>li 4</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:eq(3)') chọn phần tử li thứ 3 tính từ cuối danh sách.