("prev + siblings")

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn ("prev + siblings"): giúp chọn tất cả các thành phần kế tiếp ngay sau thành phần trước.

    • prev: thành phần trước
    • siblings: thành phần cùng cấp.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('("prev ~ siblings")')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.previous ~ p').css("border", "1px solid blue");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</div>
<div>
<p>Thành phần p bên trong div</div>
</div>
<div class="previous">Thành phần div</div>
<p>Thành phần p</p>
<span>Thành phần span</span>
<p>Thành phần p</div>
<p>Thành phần p</div>
<div>
<p>Thành phần p bên trong div</div>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('.previous ~ p') các thành phần p cùng cấp và sau thành phần div.previous đều đã được chọn.