Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :empty: giúp chọn được thành phần không có chứa bất kỳ thành phần nào, kể cả text.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$(':empty')
$('tag:empty')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('td:empty').css('background-color','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<table border="1">
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('td:empty') chọn tất cả các thành phần không chứa bất cứ thành phần nào, kể cả text.