:contains(text)

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :contains(text): giúp chọn được thành phần có chứa text được chỉ định.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.4
$(':contains(text)')
$('tag:contains(text)')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('p:contains(html)').css("border", "1px solid blue");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Học html thiệt dễ</div>
<p>Học css thiệt dễ</div>
<p>Học xhtml thiệt dễ</div>
<p>Học css3 thiệt dễ</div>
<p>Học html5 thiệt dễ</div>
<p>Học jquery thiệt dễ</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(':contains(html)') chọn tất cả các thành phần nào có chứa dòng text html.