:parent

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :parent: giúp chọn được thành phần có chứa ít nhất một thành phần con (text cũng có thể xem là thành phần con).
  • Nếu thành phần rỗng sẽ không được chọn.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$(':parent')
$('tag:parent')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('td:parent').css('background-color','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<table border="1">
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('td:parent') chọn tất cả các thành phần có chứa thành phần con, hay chứa text.