:has(selector)

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :has(selector): giúp chọn được thành phần có chứa ít nhất một phần tử phù hợp với quy định chọn.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.4
$(':has(selector)')
$('tag:has(selector)')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div:has(p)').css("border", "1px solid blue");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</div>
<div>
<p>Thành phần p bên trong div</div>
</div>
<div>Thành phần div</div>
<span>Thành phần div</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(':has(p)') chọn thành phần div khi thành phần div với điều kiện là có thành phần p.