:selected

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :selected: giúp chọn được thành phần select.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$(':selected')
$('input:selected')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $(':selected').css('background','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<select>
<option>option01</option>
<option>option02</option>
<option selected="selected">option03</option>
<option>option02</option>
</select>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(':selected') chọn tất cả các thành phần input có thuộc tính type với giá trị select.