[attribute~="value"]

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn [attribute~="value"] giúp chọn thành phần có thuộc tính với giá trị biệt bằng value riêng lẻ.

    • attribute: thuộc tính của thành phần.
    • value: giá trị của thuộc tính.
  • Chỉ chọn các giá trị nào được viết cách nhau bằng khoảng trắng.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('[attribute~="value"]')
$('tag[attribute~="value"]')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('[title~="test"]').css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<p title="test">test</p>
<p title="first_test">first-test</p>
<p title="first test">first test</p>
<p title="first-test">first_test</p>
<p title="firsttest">firsttest</p>
<p title="firsttestlast">firsttestlast</p>
<p title="first_test_last">first-test-last</p>
<p title="first test last">first test last</p>
<p title="first-last">first_last</p>
<p title="test_last">test_last</p>
<p title="test-last">test-last</p>
<p title="testlast">testlast</p>
<p>none</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('[title*="test"]') chọn tất cả các thành phần nào có thuộc tính title với giá trị có chứa "test".