:visible

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :visible: giúp chọn được thành phần đang nhìn thấy (visible), click vào các thành phần để hiểu rõ hơn.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$(':visible')
$('input:visible')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div:visible').click(function () {
        $(this).css("background", "blue");
    });
});
</script>
</head>

<body>
<div style="display:none;">div display none</div>
<div>div display block</div>
<div>div display block</div>
<div style="display:none;">div display none</div>
<div>div display block</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('div:visible') chọn tất cả các thành phần được nhìn thấy (visible), click vào các thành phần để hiểu rõ hơn.