Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :gt(n): chọn các thành phần với chỉ số lớn hơn chỉ số n.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('tag:gt(n)')
$('tag:gt(-n)')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('ul li:gt(1)').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:gt(1)') chọn các phần tử li lớn hơn phần tử li thứ 1.

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('ul li:gt(-3)').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li 0</li>
<li>li 1</li>
<li>li 2</li>
<li>li 3</li>
<li>li 4</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:gt(-3)') chọn các phần tử li lớn hơn phần tử li thứ 3 tính từ cuối danh sách.