Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :root: giúp chọn được thành phần gốc của văn bản, thành phần gốc chính là tag html.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.9
$(':root')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $(':root').css("border", "1px solid blue");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</div>
<div>Thành phần div</div>
<span>Thành phần div</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$(':root') chọn thành phần gốc, chính là thành phần html.