:only-child

Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :only-child: chọn thành phần con trong các thành phần cha, khi thành phần cha có mỗi thành phần con là chính nó, không được chứa thành phần con khác.
 • Chỉ chọn thành phần có thành phần cha, những thành phần độc lập sẽ không được chọn.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.4
$(':only-child')
$('tag:only-child')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p:only-child').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
<p>p tự do duy nhất</p>
<div>
  <ul>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li</p>
      <div>div duy nhất của li</div>
    </li>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li, không chứa thành phần khác</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p đầu tiên của div</p>
  <p>p thứ 2 của div</p>
  <ul>
    <li>
      <p>p đầu tiên của li</p>
      <p>p cuối cùng của li</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p thứ 3 của div</p>
  <p>p cuối cùng của div</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy những thành phần <p> được chọn đều là thành phần duy nhất có trong thành phần cha, thành phần cha không chứa thành phần khác ngoài nó.