[attribute$="value"]

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn [attribute$="value"] giúp chọn thành phần có thuộc tính với giá trị xác định, hoặc một chuỗi với giá trị kết thúc bằng value.

    • attribute: thuộc tính của thành phần.
    • value: giá trị của thuộc tính.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('[attribute$="value"]')
$('tag[attribute$="value"]')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('[class$="test"]').css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<p class="test">test</p>
<p class="first_test">first-test</p>
<p class="first-test">first_test</p>
<p class="firsttest">firsttest</p>
<p class="firsttestlast">firsttestlast</p>
<p class="first_test_last">first-test-last</p>
<p class="first-test-last">first_test_last</p>
<p class="test_last">test_last</p>
<p class="test-last">test-last</p>
<p class="testlast">testlast</p>
<p>none</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('[class$="test"]') chọn thành phần nào có thuộc tính class với giá trị bằng "test" hoặc giá trị kết thúc bằng "test".