:first-child

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn :first-child: chọn các phần tử con ở vị trí đầu tiên.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.4
$(':first-child')
$('tag:first-child')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('ul li:first-child').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('ul li:first-child') chọn các phần tử li ở vị trí đầu tiên.