Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn tag: chọn thành phần theo từng tag cụ thể.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('tag')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('p').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<p>p</p>
<div>
<p>p bên trong div</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('p') chọn tất cả các thành phần p, kể cả thành phần con.