:nth-child(n)

Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :nth-child(n): chọn thành phần thứ "n" trong thành phần cha, gốc tính được tính từ thành phần đầu tiên trở đi.
 • Thứ tự "n" được tính cho tất cả các thành phần cùng cấp.
 • Chỉ chọn thành phần có thành phần cha, những thành phần độc lập sẽ không được chọn.
 • Giá trị "n" có thể là số hoặc một hàm (function).

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.1.4
$(':nth-child(n)')
$('tag:nth-child(n)')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p:nth-child(3)').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần độc lập thứ nhất</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 2</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 3</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 4</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 5</p>
<p>Thành phần độc lập thứ 6</p>

<div>
  <p>Thành phần thứ nhất</p>
  <p>Thành phần thứ 2</p>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>

<div>
  <h4>Thành phần thứ nhất</h4>
  <div>Thành phần thứ 2</div>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>

<div>
  <h4>Thành phần thứ nhất</h4>
  <ul>
    <li>ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2</li>
    <li>ul cùng cấp với p, nên tất cả li bên trong đều được coi là thành phần thứ 2</li>
  </ul>
  <p>Thành phần thứ 3</p>
  <p>Thành phần thứ 4</p>
  <p>Thành phần thứ 5</p>
  <p>Thành phần thứ 6</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy những thành phần <p> ở vị trí thứ 3 có thành phần cha đều đã được chọn.