("prev + next")

Định nghĩa và sử dụng

  • Bộ chọn ("prev + next"): giúp chọn được thành phần kế tiếp ngay sau thành phần trước.

    • prev: thành phần trước
    • next: thành phần kế

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0
$('("prev + next")')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div + span').css("border", "1px solid blue");
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần p</div>
<div>
<p>Thành phần p bên trong div</div>
</div>
<div>Thành phần div</div>
<span>Thành phần div</span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('div + span') chọn được thành phần kế ngay sau thành phần div, đó chính là thành phần span.