:last-of-type

Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :last-of-type: chọn thành phần con cuối cùng hoặc duy nhất trong các thành phần cha.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.9
$(':last-of-type')
$('tag:last-of-type')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('p:last-of-type').css('background-color','#cccccc');
});
</script>
</head>

<body>
<p>p tự do đầu tiên</p>
<div>
  <ul>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li</p>
    </li>
    <li>
    	  <p>p duy nhất của li</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p đầu tiên của div</p>
  <p>p thứ 2 của div</p>
  <ul>
    <li>
      <p>p đầu tiên của li</p>
      <p>p cuối cùng của li</p>
    </li>
  </ul>
  <p>p thứ 3 của div</p>
  <p>p cuối cùng của div</p>
</div>
<p>p tự do thứ 2</p>
<p>p tự do cuối cùng</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy những thành phần <p> ở vị trí cuối cùng hoặc duy nhất của các thành phần cha đã được chọn.