:animated

Định nghĩa và sử dụng

 • Bộ chọn :animated giúp bạn chọn các thành phần đang chuyển động.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2
$(':animated')
$('tag:animated')

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div {
  background: blue;
  height: 50px;
  float: left;
  margin-right: 10px;
  width: 100px;
}
.bgRed {
  background: red;
}
</style>
<script>
$(function(){
  function motion() {
    $('.test').slideToggle('slow', motion);
  }
  motion();

  $('button').click(function(){
    $('div:animated').toggleClass('bgRed');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div>div</div>
<div class="test">div chuyển động</div>
<div>div</div>
<div class="test">div chuyển động</div>
<p><button>Click</button></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button "Click" thì $(':animated') chỉ tác động lên những thành phần nào chuyển động.