Định nghĩa và sử dụng

  • .addBack(): Thêm thành phần vào trước thành phần đã có để cùng thực hiện một hành động.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.addBack('bộ chọn')

$('div').addBack('p').css('color','red');
$('div').addBack('.test, ul li').css('color','red');

.addBack(bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.test').nextAll().addBack().css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>li 0</li>
<li>li 1</li>
<li class="test">li 2</li>
<li>li 3</li>
<li>li 4</li>
<li>li 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

$('.test').nextAll() : Chọn tất cả thành phần ngay sau thành phần có class="test" (không chọn chính nó).
.addBack() : sẽ chọn thành phần nằm ngay trước hành động chọn $('.test').nextAll(), tức là chọn lại thành phần có class="test"