Định nghĩa và sử dụng

 • .keyup(): Ràng buộc một xử lý tới một sự kiện keyup (nhã phím nhấn), hoặc kích hoạt sự kiện keyup lên một thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.keyup()

$('input').keyup();

.keyup(function(){...})

$('input').keyup(function(){
  alert('Bạn vừa nhấn bàn phím');
});

.keyup()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').keydown(function(){
    $(this).css('background-color','yellow');
  });
  $('#keydown').click(function(){
    $('input').keydown()
  });
  
  $('input').keyup(function(){
    $(this).css('background-color','blue');
  });
  $('#keyup').click(function(){
    $('input').keyup()
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="text text" /><br />
<button id="keydown">Keydown</button><button id="keyup">Keyup</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button có id="keyup", ta đã kích hoạt được giá trị keyup vào input.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<input type="text" value="text text" />
<button id="keydown">Keydown</button><button id="keyup">Keyup</button>

<input style="background-color: blue;" type="text" value="text text" />
<button id="keydown">Keydown</button><button id="keyup">Keyup</button>

.keyup(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').keydown(function(){
    $(this).css('background-color','yellow');
  });
  
  $('input').keyup(function(){
    $(this).css('background-color','red');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào input và nhấn chọn bất kỳ phím nào, ta sẽ thấy được kết qủa.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<input type="text" value="" /> <span>0</span>

<input type="text" value="" /> <span>3</span>