Định nghĩa và sử dụng

 • .index(): Trả về vị trí của thành phần trong các thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.index('thành phần')

$('li').index('li');

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.index()

$('li').index();

.index(Bộ chọn)

$('li').index($('.test'));

.index(Thành phần)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var txt = $('.third').index('li');
  $('span').text(txt);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần li có tên class third ở vị trí 2 (vị trí đầu đươc tính là 0), do đó kết quả trả về 2.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span>2</span></p>

.index()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var txt = $('.third').index();
  $('span').text(txt);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần li có tên class third ở vị trí 2 (vị trí đầu đươc tính là 0), do đó kết quả trả về 2.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span>2</span></p>

.index(Bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var txt = $('li').index($('.fourth'));
  $('span').text(txt);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần li có tên class fourth ở vị trí 3 (vị trí đầu đươc tính là 0), do đó kết quả trả về 3.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span>3</span></p>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
li {
  background-color: yellow;
  margin-bottom: 5px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('li').click(function(){
    var txt = $('li').index(this);
    $('span').text(txt);
  });
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>Bạn đã chọn thành phần li thứ: <span></span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào từng thành phần li để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>index có giá trị: <span></span></p>

<ul>
<li class="first">Thành phần thứ 1</li>
<li class="second">Thành phần thứ 2</li>
<li class="third">Thành phần thứ 3</li>
<li class="fourth">Thành phần thứ 4</li>
</ul>
<p>Bạn đã chọn thành phần li thứ: <span>3</span></p>