Định nghĩa và sử dụng

  • .length: xác định số lượng phần tử trong thành phần.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.length

$('li').length;

.length

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    var n = $('li').length;
    $('span').text(n);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
<p>Có tổng cộng <span></span> thành phần trong danh sách.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy với cách sử dụng này, ta đã xác định được số lượng thành phần có trong danh sách.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
<p>Có tổng cộng <span></span> thành phần trong danh sách.</p>

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
<p>Có tổng cộng <span>5</span> thành phần trong danh sách.</p>