.replaceAll()

Định nghĩa và sử dụng

  • .replaceAll(): Thay thế từng nội dung và cả thành phần mục tiêu bằng nội dung và thành phần khác.

Cấu trúc

  • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.2

.replaceAll(Mục tiêu)

$('<p>Thành phần p</p>').replaceAll('.test');

.replaceAll(Mục tiêu)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('<p>Đây là thành phần thay thế</p>').replaceAll('div.test');
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<div>Thành phần div</div>
<div class="test">Thành phần div</div>
<div class="test">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần div có class="test" và nội dung của nó đã được thay thế bằng các thành phần và nội dung khác.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">Thành phần div</div>
<div>Thành phần div</div>
<div class="test">Thành phần div</div>
<div class="test">Thành phần div</div>

<p>Đây là thành phần thay thế</p>
<div>Thành phần div</div>
<p>Đây là thành phần thay thế</p>
<p>Đây là thành phần thay thế</p>

Ví dụ thêm - Chọn một thành phần sử dụng như thành phần thay thế

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.first').replaceAll('.third');
});
</script>
</head>

<body>
<div>
<div class="first">First</div>
<div class="second">Second</div>
<div class="third">Third</div>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần có class="first" đã thay thế cho thành phần có class="third".

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="first">First</div>
<div class="second">Second</div>
<div class="third">Third</div>

<div class="second">Second</div>
<div class="first">First</div>