Định nghĩa và sử dụng

 • .has(): Xây dựng một đối tượng jQuery mới từ một tập hợp con của các thành phần phù hợp.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.has('Bộ chọn')

$('li').has('p');

.has('Bộ chọn')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').has('ul').css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2
  <ul>
    <li>Thành phần con thứ 1</li>
    <li>Thành phần con thứ 2</li>
  </ul>
</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy với cách sử dụng $('li').has('ul'), ta đã xác định được thành phần li có chứa ul.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li>Thành phần con thứ 2</li>
</ul>
</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li style="border: 1px solid blue;">Thành phần thứ 2
<ul>
<li>Thành phần con thứ 1</li>
<li>Thành phần con thứ 2</li>
</ul>
</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>