Định nghĩa và sử dụng

 • .first(): Xác định thành phần đầu tiên trong các thành phần phù hợp.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.first()

$('li').first();

.first()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').first().css('color','red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần đầu tiên trong danh sách đã được xác định.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

<ul>
<li style="color: red;">Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('.test p').first().css('background-color','blue');
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">
  <p>Thành phần p</p>
  <div>
    <p>Thành phần p</p>
    <p>Thành phần p</p>
    <p>Thành phần p</p>
  </div>
  <p>Thành phần p</p>
  <p>Thành phần p</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Chỉ có thành phần p đầu tiên của <div class="test"> được xác định.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div class="test">
<p>Thành phần p</p>
<div>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</div>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</div>

<div class="test">
<p style="background-color: blue;">Thành phần p</p>
<div>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</div>
<p>Thành phần p</p>
<p>Thành phần p</p>
</div>