Định nghĩa và sử dụng

 • .text(): lấy hoặc thay đổi hoặc gán nội dung text cho thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.text()

Lấy nội dung HTML của thành phần

$('div').text();

.text('Nội dung')

Gán nội dung HTML cho thành phần

$('div').text('Nội dung được thêm vào');
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.text(function(){...})

$('div').text(function(index){
  return 'item thứ ' + (index + 1);
});

.text()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var txt = $('p').text();
  $('button').click(function(){
    alert(txt); 
  });
});
</script>
</head>

<body>
<p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng $('p').text() ta đã lấy nội dung text bên trong <p>.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery - Khi click sẽ hiện thông báo

<p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
<button>Click</button>

<p>Thành phần <span>span</span> bên trong thành phần cha</p>
<button>Click</button>

.text('Nội dung HTML')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('div').text('Đoạn text được thêm vào');
});
</script>
</head>

<body>
<div></div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ban đầu thành phần <div> là thành phần rỗng, nhưng khi ta sử dụng .text('Đoạn text được thêm vào') thì thành phần <div> đã được thêm nội dung.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div></div>

<div>Đoạn text được thêm vào</div>

.text(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').text(function(index){
  return 'item thứ ' + (index + 1);
});
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>

<ul>
<li>item thứ 1</li>
<li>item thứ 2</li>
<li>item thứ 3</li>
<li>item thứ 4</li>
</ul>