Định nghĩa và sử dụng

 • .scroll(): Ràng buộc xử lý một sự kiện tới sự kiện Javascript "scroll" hay kích hoạt sự kiện này trên thành phần.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.scroll()

$('.target').scroll();

.scroll(function(){})

$('.target').scroll(function(){
  $('span').css("display", "inline").fadeOut("slow");
});
 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4.3

.scroll(eventData, function(){})

.scroll()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div.target {
  height:150px;
  overflow:scroll;
}
span {
  color:red;
  display:none;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('.target').scroll(function(){
    $("span").css("display", "inline").fadeOut("slow");
  });
	
  $('button').click(function(){
    $('.target').scroll()
  })
});
</script>
</head>

<body>
<div class="target">Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br /></div>
<br />
<button>Click để kích hoạt sự kiện scroll</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để kích hoạt sự kiện scroll.

.scroll(function(){})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
div.target {
  height:150px;
  overflow:scroll;
}
span {
  color:red;
  display:none;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $('.target').scroll(function(){
    $("span").css("display", "inline").fadeOut("slow");
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="target">Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br />
Thành phần div <span>scrolling</span><br /></div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi sử dụng scroll ta sẽ thấy được kết quả.