Định nghĩa và sử dụng

 • .children(): Lấy thành phần con trực tiếp của mỗi thành phần trong những thành phần phù hợp, có thể kết hợp vào bộ chọn (selector).

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.children()

$('div').children();

.children("bộ chọn")

$('div').children(".child");

.children()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul.list').children().css('color','red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul class="list">
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai</li>
  <li>li thứ ba</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy tất cả thành phần con của ul.list đều đã được thêm css color: red.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul class="list">
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

<ul class="list">
<li style="color: red;">li thứ nhất</li>
<li style="color: red;">li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

Ví dụ thêm

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul.list').children().css('border','1px solid blue');
});
</script>
</head>

<body>
<ul class="list">
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>
    <p>li thứ hai</p>
    <ul>
      <li>li con thứ nhất</li>
      <li>li con thứ hai</li>
    </ul>
  </li>
  <li>li thứ ba</li>
</ul>

<ul>
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai</li>
  <li>li thứ ba</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy tất cả thành phần con trực tiếp của ul.list đều đã được thêm style border: 1px solid red, thành phần cháu bên trong không được chọn: p, ul con.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul class="list">
<li>li thứ nhất</li>
<li>
<p>li thứ hai</p>
<ul>
<li>li con thứ nhất</li>
<li>li con thứ hai</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

<ul class="list">
<li style="border: 1px solid blue">li thứ nhất</li>
<li style="border: 1px solid blue">
<p>li thứ hai</p>
<ul>
<li>li con thứ nhất</li>
<li>li con thứ hai</li>
</ul>
</li>
<li style="border: 1px solid blue">li thứ ba</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

.children("bộ chọn")

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('ul.list').children(".itemFirst").css('color','red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul class="list">
  <li class="itemFirst">li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai</li>
  <li>li thứ ba</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy chỉ có thành phần con của ul.list với bộ chọn là ".itemFirst" được thêm css color: red.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul class="list">
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>

<ul class="list">
<li style="color: red;">li thứ nhất</li>
<li style="color: red;">li thứ hai</li>
</ul>

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai</li>
<li>li thứ ba</li>
</ul>