.mousemove()

Định nghĩa và sử dụng

 • .mousemove(): Ràng buộc một xử lý tới một sự kiện mousemove (click chuột), hoặc kích hoạt sự kiện mousemove lên một thành phần.
 • Sự kiện mousemove được gửi tới một thành phần khi con trỏ chuột di chuyển bên trong thành phần, các thành phần html có thể nhận được sự kiện này.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.mousemove()

$('input').mousemove();

.mousemove(function(){...})

$('input').mousemove(function(){
  alert('Bạn vừa click chuột');
});

.mousemove()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').mousemove(function(){
    $(this).css('border','5px solid green');
  });
  $('button').click(function(){
    $('img').mousemove()
  });
});
</script>
</head>

<body>
<img src="http://hocwebchuan.com/common/images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Khi click vào button, ta đã kích hoạt được giá trị mousemove vào <img />, giống như vừa di chuyển chuột vào bên trong <img />.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>

<img style="border: 5px solid green;" src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" />
<button>Click</button>

.mousemove()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<style>
#target {
  background-color: #acaacb;
  height: 100px;
  width: 100px;
}
</style>
<script>
$(function(){
  $("#target").mousemove(function(event) {
    var msg = "Xử lý cho .mousemove() được gọi tại tọa độ: "
    msg += event.pageX + ", " + event.pageY;
    $("#log").text("<div>" + msg + "</div>");
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div id="target">Move here</div>
<div id="log"></div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Di chuyển chuột vào vùng "Move to" để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div id="target">Move here</div>
<div id="log"></div>

<div id="target">Move here</div>
<div id="Xử lý cho .mousemove() được gọi tại tọa độ: 10, 12"></div>