Định nghĩa và sử dụng

Có 2 cách sử dụng:

 • Load sự kiện javascript.
 • load dữ liệu từ server sau đó đặt HTML trở lại từ các thành phần được chọn.

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.load(function(){...})

$('img').load(function(){...});

.load('url')

$('#test').load('/ajax/test.html');

.load('url',function(){...})

$('#test').load('/ajax/test.html',function(){...});

.load(function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('img').load(function(){
    if($(this).height() > 100) {
      $(this).css('border','5px solid blue');
    }
  })
});
</script>
</head>

<body>
<p><img src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_webstandard.gif" alt="" /></p> <p><img src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_logo.gif" alt="" /></p> </body> </html>

Hiển thị trình duyệt:

Click để xem kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<p><img src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_webstandard.gif" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_logo.gif" alt="" /></p>

<p><img style="border: 5px solid blue;" src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_webstandard.gif" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.hocwebchuan.com/
common/images/img_logo.gif" alt="" /></p>

.load('url')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('button').click(function(){
    $('div').load('/taiLieu/test.txt');
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Nội dung file test.txt

Đây là dòng text của test.txt

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>

<div style="display: none;">Thành phần div</div>
<button>Click</button>

Ví dụ thêm - load một nội dung cụ thể trong file

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('div').load('/taiLieu/test.html #list');
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Nội dung file test.html

<p>Nội dung không được load.</p>

<ul id="list">
<li>Thành phần li 01</li>
<li>Thành phần li 02</li>
<li>Thành phần li 03</li>
<li>Thành phần li 04</li>
<li>Thành phần li 05</li>
</ul>

Hiển thị trình duyệt:

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>

<div><ul id="list">
<li>Thành phần li 01</li>
<li>Thành phần li 02</li>
<li>Thành phần li 03</li>
<li>Thành phần li 04</li>
<li>Thành phần li 05</li>
</ul>
</div>

.load('url',function(){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('button').click(function(){
    $('div').load('/taiLieu/test.txt', function() {
      alert('Thành phần đã được load.');
    });
  }); 
});
</script>
</head>

<body>
<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>
</body>
</html>

Nội dung file test.txt

Đây là dòng text của test.txt

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để thấy kết quả.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<div>Thành phần div</div>
<button>Click</button>

<div style="display: none;">Thành phần div</div>
<button>Click</button>