Định nghĩa và sử dụng

 • .parents(): Lấy các thành phần tổ tiên của thành phần trong những thành phần phù hợp, có thể kết hợp vào bộ chọn (selector).

Cấu trúc

 • Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.parents()

$('li').parents();

.parents("bộ chọn")

$('li').parents(".parent");

.parents()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('.list0201').parents().css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai
    <ul>
      <li class="list0201">li thứ hai 01</li>
      <li class="list0202">li thứ hai 02</li>
      <li class="list0203">li thứ hai 03</li>
    </ul>
  </li>
  <li>li thứ ba</li>
  <li>li thứ tư
    <ul>
      <li class="list0401">li thứ tư 01</li>
      <li class="list0402">li thứ tư 02</li>
      <li class="list0403">li thứ tư 03</li>
    </ul>
  </li>
  <li>li thứ năm</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy tất cả các thành phần tổ tiên của .list0201 đã được thêm css border: 1px solid red.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul>
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai
<ul>
<li class="list0201">li thứ hai 01</li>
<li class="list0202">li thứ hai 02</li>
<li class="list0203">li thứ hai 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư
<ul>
<li class="list0401">li thứ tư 01</li>
<li class="list0402">li thứ tư 02</li>
<li class="list0403">li thứ tư 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>

<ul style="border: 1px solid red;">
<li>li thứ nhất</li>
<li style="border: 1px solid red;">li thứ hai
<ul style="border: 1px solid red;">
<li class="list0201">li thứ hai 01</li>
<li class="list0202">li thứ hai 02</li>
<li class="list0203">li thứ hai 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư
<ul>
<li class="list0401">li thứ tư 01</li>
<li class="list0402">li thứ tư 02</li>
<li class="list0403">li thứ tư 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>

.parents('Bộ chọn')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('li').parents('.list').css('border','1px solid red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul class="list">
  <li>li thứ nhất</li>
  <li>li thứ hai
    <ul>
      <li>li thứ hai 01</li>
      <li>li thứ hai 02</li>
      <li>li thứ hai 03</li>
    </ul>
  </li>
  <li>li thứ ba</li>
  <li>li thứ tư
    <ul class="list">
      <li>li thứ tư 01</li>
      <li>li thứ tư 02</li>
      <li>li thứ tư 03</li>
    </ul>
  </li>
  <li>li thứ năm</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Lấy thành phần tổ tiên của thành phần li, tuy nhiên chỉ thành phần tổ tiên nào có class="list" là được thêm css border: 1px solid red.

So sánh code HTML trước và sau khi có jQuery:

Trước khi có jQuery Sau khi có jQuery

<ul class="list04">
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai
<ul>
<li>li thứ hai 01</li>
<li>li thứ hai 02</li>
<li>li thứ hai 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư
<ul class="list04">
<li>li thứ tư 01</li>
<li>li thứ tư 02</li>
<li>li thứ tư 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>

<ul style="border: 1px solid red;" class="list04">
<li>li thứ nhất</li>
<li>li thứ hai
<ul>
<li>li thứ hai 01</li>
<li>li thứ hai 02</li>
<li>li thứ hai 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ ba</li>
<li>li thứ tư
<ul style="border: 1px solid red;" class="list04">
<li>li thứ tư 01</li>
<li>li thứ tư 02</li>
<li>li thứ tư 03</li>
</ul>
</li>
<li>li thứ năm</li>
</ul>